ครม. เคาะแล้ว ลดค่าเทอมมหาวิทยาลัย 50 เปอร์เซ็นต์

อ่าน 9,798

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบลดค่าเทอมมหาวิทยาลัยรัฐบาลสูงสุด 50 เปอร์เซ็นต์ หากเกิน 5 หมื่นบาท ลด 30 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของมหาวิทยาลัยเอกชน รัฐช่วยคนละ 5,000 บาท

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังประชุมหารือเรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ว่า ในส่วนของกระทรวงอุดมศึกษาฯ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการลดค่าเล่าเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่เป็นนักศึกษาชาวไทย ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคสมทบ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน

โดยพบว่า มีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกำกับของรัฐ 35 แห่ง จำนวนนักศึกษา 922,794 คน โดยสถาบันอุดมศึกษาฯ ภาครัฐ ลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยกำหนดเป็นขั้นดังนี้

- ส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลดค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม การศึกษาร้อยละ 50

- ส่วนที่เกิน 50,001 - 100,000 บาท ลดร้อยละ 30

- ตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป ลดร้อยละ 10

โดยงบประมาณที่ใช้สนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุน ร้อยละ 20 และรัฐบาลสนับสนุนเพิ่มเติมอีกร้อยละ 30 ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน รัฐบาลสนับสนุนลดค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษาคนละ 5,000 บาท และลดค่าเรียนเพิ่มเติมและสนับสนุนมาตรการอื่น ๆบทความแนะนำ