จะเข้าคณะสายแพทย์ ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง?

กสพท.เปิดรับนักศึกษาแพทย์ปี59

#?คุณสมบัติของผู้สมัครนั้นยังคงยึดหลักการเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 และคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งผู้ที่จะสมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ต้องสำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในสายวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่าเท่านั้น ส่วนรายวิชา และสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกฯ ปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย วิชาสามัญ 7 วิชา ได้แก่ 
1.วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) 
2.คณิตศาสตร์ 1 
3.ภาษาไทย 
4.สังคมศึกษา 
5.ภาษาอังกฤษ 
รวม 70% โดยแต่ละวิชาต้องได้เท่ากับ หรือมากกว่า 30% ของคะแนนเต็ม และวิชาเฉพาะ 30% ซึ่งเป็นการทดสอบศักยภาพในการเรียนรู้ และประเมินแนวคิดทางจริยธรรม นอกจากนี้จะพิจารณาคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) 5 กลุ่มสาระวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมด้วย โดยคะแนนรวมต้องไม่น้อยกว่า 60% หากได้คะแนนน้อยกว่านี้จะไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา?บทความแนะนำ


พระเอกภาพยนตร์คาราบันเทิงดูดวงความเชื่อAnt-Manทรงผมทรงผมสั้นทรงผมประบ่าทรงผมถักเปียดูดวงดวงความรัก